شعری زیبا برای قدردانی از مادر

شعری زیبا برای قدردانی از مادر

خواص دارویی و گیاهیشاعر محمد نعمتی   تقدیم به مادرم شهلا مادر قرنهاست که شهروندِ افتخاریِ بهشتِ جاویدِ خدا پشتِ دروازه ی آن روضه ی رضوان خسته و زار و پریشان بی کلید ، حیران ست انگار همین دیروز بود که به پاسِ آن همه بدبختی کلیدِ زرینِ درِ بهشت را نثارش کردند نه!!! زیرِ پایش نهادند و بماند، که چه وعده وعیدها دادند اینچنین شد سالها سهم او از دنیا وسط میدان شهرمیدان مادر تندیسی بود سیاه تا همه رهگذران سیر ببینند اورا و بدانند که از دل نرود هر آنکه از دیده نرفت مادرم ...شاعر مجتبی محمد مرادی   1)جان خراش بود اما.......... می رفت و لَنگ لَنگان نجوا می کرد... تکرار بیهوده گاو و آهن را ! گذری کرد سرمایی بر پیشانی سرخ گونش از زایش تفکری مدرن در تاریکی برج ها و آهن ها در زمینی که به وقت انسانیت خواب بود 2) ایستاده بر صخره ای با ندای آزاده سروش می دهم آه سنگ به ذره قسم که سکوتَت گوهری ست نا یاب...
0 farshad داستان آگوست 20, 2019
شعر زیبا برای تشکر از پدر و مادر

شعر زیبا برای تشکر از پدر و مادر

خواص دارویی و گیاهیشاعر سهیل پدر مادر ... شاعر سعید دهقان مروست پدر تبسم گل، گل تبسم مادر دو تا فرشته دو تا چلچله دو تا كفتر همیشه با هم و با هم همیشه تا پایان از ابتداي شكفتن و تا شب پر پر دو همسفر همه جا پابه پاي هم باهم كشيده پر به بلنداي قله باور دوتا ستاره و مهتاب كوچه شب ها دو تا ستاره دلدادگي ،پدر مادر به باغ صبر و صبوري تحمل غم ها دو تا درخت تناور نهاده بر هم سر طنين سرخ طپش هاي قلبشان سرشار به ريتم همدلي لحظه هاي سرتاسر دو دست باهم و با شانه وفاداري به پاي عشق و محبت هميشه همسنگر دو تا حدیث مفصل ... شاعر مهدی رستادمهرشعر زیبا برای تشکر از پدر و مادر پدر! مادر! نخواهم کاخ زرٌین دلم را با صفا بندید آذین در اطرافم گل الفت نشانید وز آن آینده ام سازید رنگین...
0 محمد بصیری داستان آگوست 20, 2019
شعر زیبا برای تشکر

شعر زیبا برای تشکر

خواص دارویی و گیاهیشعر زیبا برای تشکر اشعار زیبا و کوتاه برای تشکر و قدردانی از دوستان و همکاران و معلم و پدر و مادر و …در این مجموعه پر از شعر تشکر و قدردانی …. خدایاعجب از آدمی،که نشانه‌هایت را می بیند و انکارت می کندو عجب از تو که انکارش را می‌بینی و مهربانی میکنی  حکایت عجیبیست رفتار ماخداوند می بیند و می پوشاندمردم نمیبینند و فریاد میزنند  قدردانی ات را میکنم خدا نمازم کم و بیش خوانده شده اما بلا بر سرم نیامده نعمتت را کفران کردم اما مصیبتی ندیدم ناراحتت کردم اما بازم می بخشی مرا   نمیدانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم . نمیدانم چگونه شما را توصیف کنم...
0 mojtaba داستان آگوست 20, 2019
شعر زیبا برای قدردانی از مادر

شعر زیبا برای قدردانی از مادر

خواص دارویی و گیاهیشاعر محمد نعمتی تقدیم به مادرم شهلا مادر قرنهاست که شهروندِ افتخاریِ بهشتِ جاویدِ خدا پشتِ دروازه ی آن روضه ی رضوان خسته و زار و پریشان بی کلید ، حیران ست انگار همین دیروز بود که به پاسِ آن همه بدبختی کلیدِ زرینِ درِ بهشت را نثارش کردند نه!!! زیرِ پایش نهادند و بماند، که چه وعده وعیدها دادند اینچنین شد سالها سهم او از دنیا وسط میدان شهرمیدان مادر تندیسی بود سیاه تا همه رهگذران سیر ببینند اورا و بدانند که از دل نرود هر آنکه از دیده نرفت مادرم ... شاعر مجتبی محمد مرادی 1)جان خراش بود اما.......... می رفت و لَنگ لَنگان نجوا می کرد... تکرار بیهوده گاو و آهن را ! گذری کرد سرمایی بر پیشانی سرخ گونش از زایش تفکری مدرن در تاریکی برج ها و آهن ها در زمینی که به وقت انسانیت خواب بود 2) ایستاده بر صخره...
0 سارا داستان آگوست 20, 2019