آدرس بیمارستان دکتر چمران اصفهان

آدرس بیمارستان دکتر چمران اصفهان

خواص دارویی و گیاهیروزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ارزیابان اداره نظارت معاونت درمان جهت بازدید ادواری ۶ ماهه دوم سال ۹۷ با حضور در مرکز قلب شهید چمراناز بخش های درمانی ؛پشتیبانی بازدید به عمل آوردند .حضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و ۴۰ ساله شدن انقلاب اسلامیحضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در گلستان شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر و تجدید پیمان با امام ره و شهداآدرس بیمارستان دکتر چمران اصفهان روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ سمینار یک روزه سلامت سالمندی و مراقبت های پرستاری از سالمندان در راستای استاندارد های بیمارستان های دوستار سالمند در مرکز قلب شهید چمران برگزار گردید.جهت دریافت فایل مسابقه کلیک کنید...این مرکز در نظر امور تایپ و تکثیرخود را به یکی از واجدین شرایط به صورت اجاره محل واگذار نماید.تاریخ اخذ اسناد از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳آخرین مهلت تحویل اسناد به صورت حضوری تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷پیشنهاد های رسیده راس...
0 بهار رحیمی ادرس فوریه 18, 2019
ادرس بیمارستان دکتر چمران اصفهان

ادرس بیمارستان دکتر چمران اصفهان

خواص دارویی و گیاهیروزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ارزیابان اداره نظارت معاونت درمان جهت بازدید ادواری ۶ ماهه دوم سال ۹۷ با حضور در مرکز قلب شهید چمراناز بخش های درمانی ؛پشتیبانی بازدید به عمل آوردند .حضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و ۴۰ ساله شدن انقلاب اسلامیحضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در گلستان شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر و تجدید پیمان با امام ره و شهداادرس بیمارستان دکتر چمران اصفهان روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ سمینار یک روزه سلامت سالمندی و مراقبت های پرستاری از سالمندان در راستای استاندارد های بیمارستان های دوستار سالمند در مرکز قلب شهید چمران برگزار گردید.جهت دریافت فایل مسابقه کلیک کنید...این مرکز در نظر امور تایپ و تکثیرخود را به یکی از واجدین شرایط به صورت اجاره محل واگذار نماید.تاریخ اخذ اسناد از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳آخرین مهلت تحویل اسناد به صورت حضوری تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷پیشنهاد های رسیده راس...
0 farshad ادرس فوریه 18, 2019
سایت بیمارستان دکتر چمران اصفهان

سایت بیمارستان دکتر چمران اصفهان

خواص دارویی و گیاهیروزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ارزیابان اداره نظارت معاونت درمان جهت بازدید ادواری ۶ ماهه دوم سال ۹۷ با حضور در مرکز قلب شهید چمراناز بخش های درمانی ؛پشتیبانی بازدید به عمل آوردند .حضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و ۴۰ ساله شدن انقلاب اسلامیحضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در گلستان شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر و تجدید پیمان با امام ره و شهداسایت بیمارستان دکتر چمران اصفهان روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ سمینار یک روزه سلامت سالمندی و مراقبت های پرستاری از سالمندان در راستای استاندارد های بیمارستان های دوستار سالمند در مرکز قلب شهید چمران برگزار گردید.جهت دریافت فایل مسابقه کلیک کنید...این مرکز در نظر امور تایپ و تکثیرخود را به یکی از واجدین شرایط به صورت اجاره محل واگذار نماید.تاریخ اخذ اسناد از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳آخرین مهلت تحویل اسناد به صورت حضوری تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷پیشنهاد های رسیده راس...
0 yalda ادرس فوریه 17, 2019
سایت بیمارستان شهید چمران اصفهان

سایت بیمارستان شهید چمران اصفهان

خواص دارویی و گیاهیروزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ارزیابان اداره نظارت معاونت درمان جهت بازدید ادواری ۶ ماهه دوم سال ۹۷ با حضور در مرکز قلب شهید چمراناز بخش های درمانی ؛پشتیبانی بازدید به عمل آوردند .حضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و ۴۰ ساله شدن انقلاب اسلامیحضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در گلستان شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر و تجدید پیمان با امام ره و شهداسایت بیمارستان شهید چمران اصفهان روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ سمینار یک روزه سلامت سالمندی و مراقبت های پرستاری از سالمندان در راستای استاندارد های بیمارستان های دوستار سالمند در مرکز قلب شهید چمران برگزار گردید.جهت دریافت فایل مسابقه کلیک کنید...این مرکز در نظر امور تایپ و تکثیرخود را به یکی از واجدین شرایط به صورت اجاره محل واگذار نماید.تاریخ اخذ اسناد از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳آخرین مهلت تحویل اسناد به صورت حضوری تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷پیشنهاد های رسیده راس...
0 sarah ادرس فوریه 17, 2019
آدرس بیمارستان شهید چمران اصفهان

آدرس بیمارستان شهید چمران اصفهان

خواص دارویی و گیاهیروزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ارزیابان اداره نظارت معاونت درمان جهت بازدید ادواری ۶ ماهه دوم سال ۹۷ با حضور در مرکز قلب شهید چمراناز بخش های درمانی ؛پشتیبانی بازدید به عمل آوردند .حضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و ۴۰ ساله شدن انقلاب اسلامیحضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در گلستان شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر و تجدید پیمان با امام ره و شهداآدرس بیمارستان شهید چمران اصفهان روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ سمینار یک روزه سلامت سالمندی و مراقبت های پرستاری از سالمندان در راستای استاندارد های بیمارستان های دوستار سالمند در مرکز قلب شهید چمران برگزار گردید.جهت دریافت فایل مسابقه کلیک کنید...این مرکز در نظر امور تایپ و تکثیرخود را به یکی از واجدین شرایط به صورت اجاره محل واگذار نماید.تاریخ اخذ اسناد از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳آخرین مهلت تحویل اسناد به صورت حضوری تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷پیشنهاد های رسیده راس...
0 عاطفه ادرس فوریه 17, 2019
سایت بیمارستان چمران اصفهان

سایت بیمارستان چمران اصفهان

خواص دارویی و گیاهیروزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ارزیابان اداره نظارت معاونت درمان جهت بازدید ادواری ۶ ماهه دوم سال ۹۷ با حضور در مرکز قلب شهید چمراناز بخش های درمانی ؛پشتیبانی بازدید به عمل آوردند .حضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و ۴۰ ساله شدن انقلاب اسلامیحضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در گلستان شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر و تجدید پیمان با امام ره و شهداسایت بیمارستان چمران اصفهان روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ سمینار یک روزه سلامت سالمندی و مراقبت های پرستاری از سالمندان در راستای استاندارد های بیمارستان های دوستار سالمند در مرکز قلب شهید چمران برگزار گردید.جهت دریافت فایل مسابقه کلیک کنید...این مرکز در نظر امور تایپ و تکثیرخود را به یکی از واجدین شرایط به صورت اجاره محل واگذار نماید.تاریخ اخذ اسناد از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳آخرین مهلت تحویل اسناد به صورت حضوری تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷پیشنهاد های رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز...
0 جمشید کاظمی ادرس فوریه 17, 2019
ادرس بيمارستان چمران اصفهان

ادرس بيمارستان چمران اصفهان

خواص دارویی و گیاهی درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و در تمامی تخصص های ذکر شده آماده ارائه خدمت بوده و کلیه ویزیت ها با نوبت قبلی انجام می پذیرد. * لطفا جهت رزرو نوبت با شماره تلفن ۲۲۹۵۳۰۵۰  و یا از طریق رزرو نوبتی اینترنتی تماس حاصل فرمایید ادرس بيمارستان چمران اصفهان © ۲۰۱۶ | All Right Reserved by CHAMRAN HOSPITALروزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ارزیابان اداره نظارت معاونت درمان جهت بازدید ادواری ۶ ماهه دوم سال ۹۷ با حضور در مرکز قلب شهید چمراناز بخش های درمانی ؛پشتیبانی بازدید به عمل آوردند .حضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و ۴۰ ساله شدن انقلاب اسلامیحضور پرسنل مرکز قلب شهید چمران در گلستان شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر و تجدید پیمان با امام ره و شهداادرس بيمارستان چمران اصفهان روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ سمینار یک روزه سلامت سالمندی و مراقبت های پرستاری از سالمندان در راستای استاندارد های...
0 deniz deniz ادرس فوریه 17, 2019
آدرس بیمارستان چمران اصفهان

آدرس بیمارستان چمران اصفهان

خواص دارویی و گیاهیبه سیستم نوبت دهی (رزرواسیون) غیر حضوری بیمارستان شهید دکتر چمران خوش آمدید.سیستم نوبت دهی اینترنتی بیمارستان از تاریخ  ۹۵/۳/۱۵ فعال شد .  لطفا برای استفاده از سیستم نوبت دهی مراحل زیر را مطالعه نمایید: آدرس بیمارستان چمران اصفهان مرحله ۱ - عضویت سریع در سایتجهت استفاده از سیستم نوبت دهی نیاز به درج مشخصات شخص بیمار به صورت صحیح و دقیق از روی اطلاعات کارت ملی میباشد. درج نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره همراه (موبایل) برای ثبت نام الزامی میباشد. توصیه میشود از کد ملی به عنوان نام کاربری و از شماره همراه (موبایل) خود به عنوان رمز ورود استفاده نمایید. مرحله ۲ - انتخاب بخش مورد نظرپس از پر نمودن فرم عضویت، به صورت اتوماتیک به عنوان عضو وارد سایت میشوید (Auto Login) بخشهایی از بیمارستان که پذیرای شما میباشند، نمایان میگردند. با کلیک بر روی نام بخش به مرحله انتخاب تاریخ بروید.اگر بخش مرود نظر خود را در بین اسامی نیافتید. این...
0 امید ادرس فوریه 17, 2019