فايده تاريخ

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی

اهمیت و فایده تاریخ:

مقدمه :

تدوین تاریخ، ترسیم سرگذشت حیات و فرهنگ یک قوم و ملت است. در این رهگذر، زمینه های پیدایش، بستر حرکت، عوامل و موانع آن، پدیده ها و حوادث، علل تعالی یا انحطاط، تأثیر و تأثرها، چگونگی روابط و سایر شئون و مظاهر زندگی، فرهنگ و سرنوشت آن ملت و قوم توسط یک مورخ به تصویر کشیده شده و در معرض اندیشه، کنکاش و مطالعه انسان ها و به ویژه فرزانگان و اندیشه مندان قرار می گیرد. این کار از نظر علمی ارزشمند، آگاهی بخش و خدمت به علم و فرهنگ و اقوام و ملل به خصوص محققان و دانش پژوهان و اصحاب اندیشه و اهل مطالعه است.تاریخ از مجرای ذهن تاریخ نویس می گذرد و هر قدر هوش و دانش او زیاد باشد، باز تاریخ را از دریچه دوران و شخصیت خویش می بیند. بنابر این، تاریخ نگار همواره بینش خاص خود را دارد، لیکن هرگز کل حقیقت را در نمی یابد و شیوه ی وی در دوره بندی تاریخ همواره، دست کم تا اندازه ای، فرآورده ذوق ویژه اوست. به این معنا، تاریخ کلاً به همان میزان که علم است، هنر نیز هست. به ویژه وقتی که مورخ از حد گزارش صرف وقایع و داده ها بگذرد و به تعبیر آن ها بپردازد.

تاریخ چیست؟

تاریخ بشر سرگذشت خانواده بسیار بزرگی است که «جامعه شهری» نامیده می شود.

ما در تاریخ با زندگی مردمی آشنا می شویم که در دوران های مختلف با عقاید و آداب و رسوم گوناگونی زندگی می کرده اند و هرکدام یادگارهایی از خوبی و بدی ، آبادانی و ویرانی باقی گذاشته اند.

تاریخ سرگذشت انسان های گذشته و شرح چگونگی زندگی، حکومت، اعتقادات و دیگر چیزهای مربوط به آن ها است.

مطالعه ی تاریخ ما را به گذشته باز می گرداند تا کارهای مردمی را که از این جهان رفته اند، ببینیم و سخن کسانی را که امروز خاموش اند، بشنویم و از آن ها درس عبرت بیاموزیم.

هم چنین با مطالعه تاریخ می توانیم علت های پیشرفت و سعادت مردان و زنان بزرگ نظیر دانشمندان و هنرمندان را دریابیم. با مطالعه ی زندگی مردمان گذشته در می یابیم که هیچ گاه مردمی شکست نمی خورند مگر زمانی که تفرقه ، فساد و گناه در میانشان رواج یابد. هیچ طالعی بر مردم مسلط نمی شود مگر آن که مردم از تشویق یکدیگر به خوبی و منع یکدیگر از بدی دست بردارند و در می یابیم که هیچ فرد و جامعه ای به سعادت و رستگاری نمی رسد مگر با کار و کوشش، ایمان به خدا، ایثار و گذشت.

درمطالعه تاریخ چه چیزی بیشتر اهمیت دارد؟

?-یافتن علت های اساسی حوادث بزرگ

?-پیدا کردن پاسخ های قانع کننده برای پرسش های گوناگون

?-تفکر و یافتن پاسخ برای سؤال هایی چون : چرا جنگ های کوچک و بزرگ اتفاق افتاده است؟ علم و دانش امروز چگونه حاصل شده است؟ آداب و رسوم هر جامعه چگونه شکل گرفته است؟

پاسخ چنین پرسش هایی را می توانیم با مطالعه تاریخ و تفکر در آن بیابیم. بنابراین مطالعه ی تاریخ، فقط به معنای حفظ نام افراد و شرح حوادث نیست.

مورخان تاریخ را چگونه مطالعه و بررسی می کنند؟

 

مورخان یعنی کسانی که درباره زندگی گذشته انسان مطالعه می کنند، تاکنون به دانستنی های بسیاری درباره زندگی گذشته انسان دست یافته اند. آنان فهمیده اند که در مطالعه تاریخ باید به وضع زندگی اجتماعی و تغییرات جامعه ی انسانی بیشتر توجه داشته باشند. زیرا آشنایی با زندگی اجتماعی انسان در طول تاریخ، شناخت بهتر و بیشتر جامعه ی کنونی را ممکن می سازد.

پرسش هایی از متن درس اول

? – سه مورد از فواید مطالعه تاریخ را بنویسید؟

الف – مطالعه تاریخ ما را به گذشته باز می گرداند تا کارهای مردمی که از این جهان رفته اند را ببینیم و سخن کسانی را که امروز خاموشند بشنویم و از آن ها درس عبرت بیاموزیم.

ب – با مطالعه ی تاریخ علت های پیشرفت و سعادت مردان و زنان بزرگ نظیر دانشمندان و هنرمندان را درس بیابیم.ج – با مطالعه ی تاریخ با علل شکست و پیروزی ملت ها و اقوام آشنا شده و از آن ها درس عبرت بیاموزیم.

? – منظور از جامعه بشری چه کسانی است؟

خانواده بسیار بزرگ انسان ها را جامعه بشری می گویند.

? – در چه صورت فرد و جامعه به سعادت و رستگاری دست می یابد؟

با کار و کوشش، ایمان به خدا، و ایثار و گذشت

? – ترجمه ی آیه ی از قرآن کریم که انسان را به تفکر درباره گذشتگان دعوت کرده بنویسید.

در آیه ی «از سوره ی انعام می فرماید: «در زمین گردش کنید و ببینید عاقبت گنه کاران چگونه بوده است».

? – دوره های مختلف زندگی انسان را نام ببرید؟

الف – کوچ نشینی و صحرا گردی

ب- یک جانشینی

ج- روستا نشینی

د – شهرنشینی

? – شیوه های زندگی انسان را به ترتیب (زمانی) نام ببرید؟

الف – دام داری

ب – گله داری

ج – کشاورزی

د- صنعت

پرسش و جست و جو

? – تاریخ را تعریف کنید؟

تاریخ سرگذشت انسان های گذشته و شرح چگونگی زندگی، حکومت اعتقادات و دیگر چیزهای مربوط به آن است.

? – این جمله را در چند سطر توضیح دهید. (ما هنگام خواندن تاریخ باید با دقت علت های اساسی حوادث بزرگ را پیدا کنیم و برای پرسش های گوناگون ، پاسخ هایی قانع کننده بیابیم.)

منظور این است که هدف از مطالعه تاریخ خواندن وقایع و حوادث نیست بلکه کشف علت ها و عبرت گرفتن از آن ها است ، ما نباید فقط شکست ها، پیروزی ها و ناکامی های اقوام و ملت ها را مطالعه کنیم بلکه باید علت پیروزی ها و شکست ها را بشناسیم و از آن ها برای آینده ی خود عبرت بگیریم.

? – مورخان چگونه از وضع زندگی گذشتگان آگاه می شوند؟

با مطالعه و تفکر در آثار به جا مانده از گذشته مانند اشیاء ، بناها، سنگ نبشته ها و کتاب ها

 


انسان امروزی سود گرا است و منافع بالا ترین و بزرگ ترین هدف جنگ ها ، صلح ها و  توافقات فیمابین دولت ها را تشکیل می دهد . امروز بشر به هر چیزی دست می زند و هر کاری می خواهد انجام دهد ، ابتدا می پرسد فایده این کار چیست ؟ اگر به سراغ علم می رود ، علمی را انتخاب می کند که برای او سود داشته باشد و اگر دنبال شغل است ، شغلی را اختیار می کند که برایش سود آور باشد و خلاصه اینکه :

جهان بازار و مردم همچو تاجر               در این بازار هست دیندار وفاجر

بر این اساس است که باید پرسید فایده و سودمندی تاریخ چیست ؟ برای چه باید ما آن را  بخوانیم ؟ و چرا باید در مورد  آن تدبر و اندیشه نماییم ؟

فایده تاریخ

مورخان و تاریخ دانان  برای تاریخ فواید چندی ذکر نموده اند : ابن خلدون می گوید : بدان که فن تاریخ را روشی است که هرکس بدان دست  نیابد ، و آن را سود های    فراوان و هدفی شریف است ، چه این فن ما را به سرگذشت ها و خوی های ملت ها و سیرت های پیامبران و دولت ها و سیاست های پادشاهان گذشته آگاه می کند .(مقدمه ابن خلدون ، ج1، ترجمه محمد پروین گنابادی ،ص12)

پس به نظر ابن خلدون فواید تاریخ عبارتند از :

1- آشنائی با سرگذشت ها و خلق و خو های ملت ها

2- آشنائی با سیره و روش رفتاری پیامبران و صالحان

3- آشنائی با سیاست ها و شیوه رفتار دولت ها و پادشاهان گذشته

میر سید ظهیر الدین مرعشی می گوید : بدان که علم تاریخ علمی است مشتمل بر شناختن حالات گذشتگان این جهان ، چون اهل بصیرت به نظر اعتبار بر مصداق « فاعتبروا یا اولی الابصار» نگاه کنند به دلایل عقلی که «فاعتبروا یا اولی الالباب» بدانند که احوال مردم حال را ، مآل کار بر همان منوال خواهد بود و غرض کلی و مقصود اصلی بر آن باشد که از داشتن آن فایده دین و دنیا حاصل آید که : اگر مقصود از آن فایده دارین نبودی خدای تعالی – عزشأنه – در کلام مجید ذکر انبیاء و اولیاء که پادشاهان دین و دنیا اند نکردی و احوال کفره و فسقه را که _ خسر الدنیا والآخره اند_  هم به استقصاء یاد نفرمود (تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ، صص5-8)

پس به نظر ایشان در دانستن تاریخ اگر کسی از تاریخ به درستی استفاده برد و در آن نیک تأمل کند ، سود دنیا و آخرت است .

ابوالحسن بیهقی می گوید : تواریخ خزاین اسرار امور است … لاجرم هرکه در تاریخ تأمل کند در هر واقعه که او را پیش آید ، نتیجه عقل جمله عقلای عالم  به وی رسیده باشد و دست غوغا و لشکر وقایع و حوادث از تاراج ذخایر فکرت او بسته باشد .(علم تاریخ در اسلام : صادق آیینه وند ، ص19)

بنا بر نظر بیهقی فواید تاریخ عبارتند :

1_ برخورداری از خرد عقلای جهان

2- تشخیص را درست و صحیح  در هر حادثه ای که برای شخص اتفاق افتد با عبرت گیری و پند آموزی از حوادث مشابه تاریخ .

+ obj.innerHTML +

winPreview = window.open(, winPrint, width=800,height=500, menu=0, toolbar=0, status=0,scrollBars=1)
winPreview.document.write(strContent)
winPreview.print()
}
else {
// alert(Page does not contain print page!)
window.print()
}
}

اگر این کتاب را می‌خواهید …

این روزها مشغول خواندن در باغ حیوانات هستم.

مدتهاست که به فایده‌ی تاریخ خواندن مشکوک شده‌ام. وقتی می‌شنوم که تاریخ را فاتحان می‌نویسند یا می‌بینم که درباره وقایعی که خیلی هم از نظر زمانی دور نبوده‌اند و اصلا من یکجوری معاصر آنها محسوب می‌شده‌ام، چقدر اختلاف نظر و تفسیر و کی بود و کی نبود وجود دارد، پیش خودم می‌گویم خواندن چنین مطالبی که اصلا اعتباری به صحت و درستی‌شان نیست، چه فایده‌ای دارد!

با این حال وقتی در باغ حیوانات به دستم رسید باز وسوسه شدم. آنقدر درباره دقت و بی‌طرفی نویسنده کتاب اینور آنور تعریف کرده بودند که فکر کردم یکبار دیگر اینکار (منظورم خواندن تاریخ است) را بیازمایم. راستش را بخواهید تا اینجای کار هم چندان پشیمان نیستم.

کتاب ماجرای سفیر ایالات متحده را در آلمان حکایت می‌کند. ویلیام داد در سال 1933 از سوی فرانکلین روزولت به سفارت آمریکا در برلین گمارده می‌شود و به همراه خانواده‌اش به آن کشور می‌رود. ماجرا مربوط به زمانی است که آدولف هیتلر تازه قدرت (صدارت) را در آلمان به دست گرفته و دارد برای حرکت‌های بعدی جایگاهش را در هرم قدرت آلمان محکم می‌کند.

تا اینجای کتاب، یعنی 60 صفحه ابتدایی آن، که ماجرای انتخاب شدن داد به سفارت را تعریف می‌کند و او و خانواده‌اش هنوز به آلمان نرسیده‌اند، آنچه که نظرم را جلب می‌کند پرت بودن سیاستمداران از اتفاقی است که دارد در آلمان (و بعدتر در جهان) می‌افتد. تصویری که آمریکایی‌ها در زمان انتصاب داد به سفارت از آلمان تحت تسلط هیتلر در ذهن دارند به هیچ عنوان خطر و تهدیدی برایشان محسوب نمی‌شود. آنها بیشتر نگران بازپس‌گیری قرض‌هایی هستند که به آلمان داده‌اند تا اخبار خشونت‌هایی که جسته و گریخته از آلمان به گوش‌شان می‌رسد.

شاید هم این انتظار من بی‌جهت باشد! به هنگام تاریخ خواندن خواننده می‌تواند پیشاپیش از کلیات ماجرا باخبر باشد. بنابراین به خودش اجازه می‌دهد که پیش‌داوری کند و بر پایه اطلاعاتی که از آینده‌ی آن محدوده تاریخی دارد، قضاوت کند و حکم صادر نماید. در صورتی که وقتی خوب فکرش را می‌کنم می‌بینم بین زمان ماجراهای کتاب (سال 1933 میلادی) تا آغاز جنگ جهانی دوم (حمله آلمان به لهستان در 1939) شش سال فاصله زمانی بوده و این مدت برای تبدیل هر سیاستمدار پاکدامنی به یک جنگ‌آفرین فرصت بسیار زیادی است.

باز پیش خودم فکر می‌کنم مگر چقدر طول کشید که ولادیمیر پوتین آتش جنگ در اکراین را روشن کرد. یا مثلا داعش در طول چند روز از گروهی بی‌نام و نشان به معضلی سیاسی در خاورمیانه تبدیل شد. شش سال پیش جهان در مورد پوتین چگونه فکر می‌کرد و در آن زمان آیا اصلا داعشی وجود داشت که بخواهد خاطری را نگران خود کند؟ پس دیگر چه حرجی است بر آمریکایی‌ها در شصت هفتاد سال پیش که متوجه برآمدن رایش سوم نشدند و پیشاپیش چاره‌ای برای آن نیاندیشیدند.

 

 

اگر این کتاب را می‌خواهید …

کتاب بسیار خوبیه ولی پانصد صفحه با کلی اسامی خارجی غیر آشنا، کتاب خوان گردن کلفت میخواهد. ما که هنوز تازه کار هستیم،
یه کتاب خلاصه راجع به جنگهای داخلی آمریکا معرفی میفرمایید؟ ترجیحا زمان لینکلن و قبل. ممنون.

سلام و عرض ارادت
در زمينه‌ي تاريخ من هنوز در زمره‌ي شكاكان محسوب مي‌شوم! براي همين خاطر هم هست كه هنوز دارم دست و پا مي‌زنم تا بلكه از ميان اين گوله‌ي درهم و برهم و به هم تنيده‌، بتوانم رشته‌ي صاف و ساده‌ و قابل فهمي دربياورم و چيزي با آن ببافم!
به هر حال نااميد نيستم و اگر پيشرفتي حاصلم شد حتما موضوع را بهتان اطلاع مي‌دهم.

سلام بر مانی شهریر دوست داشتنی
اتفاقا همین دیشب داشتیم در مورد تاریخ با همسر گرام اختلاط میکردیم
داستان این بود که من به دفاع از تاریخ و خواندن تاریخ معتقد بودم و همسر جان مخالف مرور تاریخ بود
وولا چند وقتیه که به شدت تاریخ معاصر ایران رو دارم مرور میکنم ((همین الان هم مشغول سریال دیدن ( کلاه پهلوی ) برای رصد مواردی هستم که در تاریخ معاصر مورد تایید دولتمردان ما میباشد ))
همسر گرام به شدت مخالف میباشند و توجیهشون هم که البته قابل تامل هست انسان رو به تفکر وا میداره … حالا هم که نوشته شما رو دیدیم و فهمیدیم که شما هم همانند همسر جان بنده به نوعی مخالف تاریخ خواندن میباشید …
بهر حال …
از دیزاین جدید و امکانات سایت حضرتعالی لذت بردم
موفق باشید

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تلفن: 88718488 – 021 و 88105248 – 021

نشاني پست الكترونيك: [email protected]

دريافت پيام كوتاه (SMS): 02188718488

نشاني پستي: تهران، صندوق پستي 1886-15875

در تلگرام: https://telegram.me/jireyeketab

در فيس‌بوك: https://www.facebook.com/jireyeketab

در گوگل‌پلاس: http://googld.com/+Jireyeketab4u

Geavanceerd zoekenHulp bij zoeken Feedback verzenden

9

پیشنهاد شده برای شما :
0 farshad مدل آوریل 20, 2019
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *