طريقه مصرف پریموبولان

طريقه مصرف پریموبولان

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی

طريقه مصرف پریموبولان

طريقه مصرف پریموبولاناین دوره یک نمونه دوره حرفه‌ای بوده و استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جنی و مرگ را در پی خواهد داشت چه بسا که افراد حرفه‌ای نیز ممکن است به استقبال مرگ روند . همچنین این دوره مختص فرد خاصی تنظیم شده و هر فردی توانایی و شرایط مساوی را نخواهد داشت .2 ماه آخر نزدیک مسابقاتسوماتروپین 4 واحدی دانمارکی تا 15 روز مانده به مسابقات روزی یک عدد زمان تزریق ظهرانسولین رگولار 8 واحد صبح 8واحد پس از تمرین (قبل از ساعت 5بعد از ظهر صورت گیرد )تا 15 روز مانده به مسابقات به همین صورت 1 ساعت بعد از مصرف انسولین 20 واحد igf-1 ( مشخص شده با سرنگ انسولین مساوی با 200 میکروگرم ) تا 15 روز مانده به مسابقات به همین صورت تس پرپیونات هفته‌ای 2 عدد 1 میل یکشنبه و چهارشنبه تا 15 روز مانده به مسابقات ( می‌توانید روزانه 4 تا 8 عد تری بولوس استفاده کنید )15 روز مانده به مسابقات روزانه یک عدد به تعداد سوما اضافه کنید و تا 5 عدد پیش روید تا آخرین روزبه جز روز قبل مسابقهانسولین رگولار یک هفته قبل مسابقه قطع می‌شود از همان زمان به بعد میزان مصرف igf-1 را روزانه نیم واحد اضافه کرده یا یک روز درمیان یک واحد یعنی روزانه 50 میکروگرم بر دوز مصرف می‌افزایید و هر 100 میکروگرم یا 10 واحد را در یک وعده جداگانه تزریق می‌کنید یا هر وعده تزریق 200 تا 250 میکروگرمبین ساعت مصرف igf-1 و سوما 1 الی 2 ساعت فاصله باشد ساعت مصرف سوما قبل از ساعت 7 شب تنظیم شودمصرف تس پرپیونات را از دو هفته مانده به مسابقات قطع نمایید مکمل‌های 2 ماه پایانی ایزو وی 7 وعده 50 گرمی آمینو آنزیم دار یا مایع روزانه 30 عدد در 6 وعدهآرژنین 6 عدد 4 عدد قبل تمرین 2 عدد بعد تمرینگلوتامین یک روز در میان 40 و 20 گرم هر وعده 10 گرم Zma 2 کپسول نیمه شب گلوکزامین کندرایتنین تا یک هفته مانده به آخر 1500 میلی گرم یا مکمل انیمال فلکسروزی یک عدد مولتی فورت +جنسینگ

دوره نمونه استروئید حجم خشک


دوره نمونه استروئید حجم خشکمسترون 100 به شکل خوراکیمتاندیون 10 به شکل خوراکیمکمل غذاییبادی فول یا همان فول گینرکراتینآرژنینگلوتامینمولتی ویتامین مینرالهفته اول نصف = نیم قرص1 عدد مسترون قبل تمرین 1روز در میان2 عدد متاندیون بعد از ناهارهفته دوم مسترون :نصف بعد از ناهار نصف قبل تمرین یک روز درمیانمتاندیون : 1عد صبح 1 عدد بعد از ناهار یک عدد یک ساعت بعد از ناهارهفته سوم مسترون : نصف همراه صبحانه نصف قبل تمرین متاندیون : 1 عدد صبح 1 عدد بعد ناهار 1 عدد قبل تمرینهفته چهارم مسترون نصف صبح نصف بعد از ناهار نصف قبل تمرینمتاندیون 1عدد صبح 1 عدد بعد از ناهارهفته پنجممسترون 1 عدد صبح 1 عدد قبل تمرینمتاندیون 1 عدد صبح 1 عدد بعد ناهار 1 عدد قبل تمرینهفته پنجممسترون 1 عدد قبل تمرینمتاندیون 1 عدد بعد ناهارکلوماید از هفته پنجم روزی 1عدد بعد از ناهار با آب فراوان به مدت 12 روز مصرف شودکلن باترول از هفته چهارم بسته به نوع آن متفاوت است روزانه 100 میکروگرم که بسته به نوع دوز قرص شرکت آن متفاوت است اما قرص‌ها را در این زمان‌ها تقسیم کنید1 ساعت پس از صبحانه 2 ساعت بعد از ناهار قبل تمرینپروویرون روزی یک قرص یک ساعت پس از ناهار با آب فراوان از اول هفته سوم تا آخر هفته 4مکمل بادی فولیک پیمانه ( پیمانه داخل کیسه ) صبح + یک پیمانه بعد تمرینکراتین قبل تمرین 5 گرم آرژنین 3 عدد قبل تمرین + 2 عدد هنگام خوابگلوتامین روزی 4 وعده 5 گرمی صبح + ظهر+بعد تمرین + شب یا قبل خوابمولتی ویتامین 1 عدد همراه صبحانه

دوره ترکیبی


دیانابول دکادورابولین وینسترول دپو پریموبولان دپو نولوادکس قرصHCG هفته اول : 15 میلی گرم در روز دیانابول ، 200 میلی گرم در هفته دکادورابولین هفته دوم :20 میلی گرم در روز دیانابول ،200 میلی گرم در هفته دکادورابولین هفته سوم :25میلی گرم در روز دیانابول ،200 میلی گرم در هفته دکادورابولین هفته چهارم :30میلی گرم در روز دیانابول ،300 میلی گرم در هفته دکادورابولینهفته پنجم: 30 میلی گرم در روز دیانابول ،400 میلی گرم در هفته دکادورابولین ،10 میلی گرم در روز نولوادکس هفته ششم : 25 میلی گرم در روز دیانابول ،300 میلی گرم در هفته دکادروابولین 10 میلی گرم در روز نولوادکسهفته هفتم : 20 میلی گرم در روز دیانابول ،200 میلی گرم در هفته دکادورابولین،10 میلی گرم در روز نولوادکس هفته هشتم :15 میلی گرم دیانابول ، 200 میلی گرم دکادورابولین ،10 میلی گرم نولوادکس ،7000ui HCG در هفتههفته نهم : 10 میلی گرم نولوادکس،7000ui HCG در هفته هفته دهم : 10 میلی گرم نولوادکس،7000ui HCG در هفتههفته یازدهم : پریموبولان دپو 200 میلی گرم در هفته ، وینسترول دپو 100 میلی گرم در هفته هفته دورازدهم : پریموبولان دپو 200 میلی گرم در هفته ، وینسترول دپو 150 میلی گرم در هفته هفته سیزدهم: پریموبولان دپو 300 میلی گرم در هفته ، وینسترول دپو 150 میلی گرم در هفته هفته چهاردهم: پریموبولان دپو 300 میلی گرم در هفته ، وینسترول دپو 150 میلی گرم در هفته هفته پانزدهم : پریموبولان دپو 200 میلی گرم در هفته ، وینسترول دپو 100 میلی گرم در هفته هفته شانزدهم :پریموبولان دپو 100 میلی گرم در هفته ، وینسترول دپو 50 میلی گرم در هفته هفته هفدهم : 7000ui HCG در هفته هفته هجدهم : 7000ui HCG در هفته =======================دیانابول 5 میلی گرمی : مقدار مصرف میلی گرم در روز دکادورابولین 100 میلی گرم : مقدار مصرف میلی گرم در هفته نولوادکس میلی گرم در روزپریموبولان دپو 100 میلی گرمی : مقدار مصرف میلی گرم در هفته وینسترول دپو 50 میلی گرمی : مقدار مصرف میلی گرم در هفته5000ui HCG مقدار مصرف در هفتهدوره نمونه استروئیدی + مکمل طريقه مصرف پریموبولان

دوره 8 هفته ایمتان دینونتستوسترون آنانتاتال آرژنینال گلوتامینماموتکپسول هماتنیکویتامین ث جوشانتاموکسیفنکلومایدطریقه مصرف متان دینون به دو صورت برای 5 میلی گرمی و 10 میلی گرمی5 میلی گرمی روزانه در هر هفتههفته اول 5 عدد در روز– هفته دوم 7 – 9 -12 -12 -12 -9 -7متان دینون 10 میلی گرمی هفته اول 2 عدد در روز – هفته دوم 3- 5- 7- 7- 6- 5- 3 6 روز در هفته مصرف شودتستوسترون آنانتات250 میلی گرم در میلی لیتر هفته‌ای 2 عددیکی یکشنبه یکی چهارشنبه حالا هر روزی تعیین کردید 2 روز با هم فاصله داشته باشدال آرژنین یک عدد قبل تمرین شکم خالی بهتر است یک ساعت قبل تمرین باشدیک عدد صبح شکم خالی هر ساعتی فقط صبح باشدنیم ساعت قبل تمرین یک عدد کپسول هماتنیکبین تمرین یا با همان هماتنیک یک عدد ویتامین ث جوشانماموت 4 کیلویینیم ساعت قبل تمرین با آب بعد تمرین با آبشب قبل خواب با شیر هر وعده 50 گرمصبح یک عدد کلسیم حتما میل شودال گلوتامین صبح ظهر قبل تمرین بعد تمرین ویتامین E 400 ظهر همراه غذا***بین ستها یک دقیقه استراحت کنید و از حرف زدن بین تمرین خوددداری کنیدبین حرکات مختلف هم می‌توانید 2 تا 3 دقیقه استراحت کنید***صبح صبحانه کامل میل شود + 10 عدد خرما + 2 قاشق روغن زیتون یا کنجد و 2 عدد تخم مرغ کامل یا نصف نان از نوع سبوس دار مثل بربری یا سنگک و…برای میان وعده بین صبح و ظهر 2 عدد سیب زمینی***برای قبل تمرین یک وعده غذایی سبک در نظر بگیرید حدود 2 ساعت قبل تمرینساعت 6 بعد از ظهر به بعد قند مصرف نکنید و چربیکپسول هماتنیک از داروخانه قابل تهیه می‌باشدتاموکسیفن ( قابل تهیه از داروخانه) روزی یک عدد از هفته 6 به بعد بروشور داخل جعبه را حتما بخوانید و اگر با عوارض مواجه شدید می‌توانید دوز را کم کنیدکلوماید هم دو هفته آخر دوره شروع کن به خوردن روزی 50 میلی گرم یا اگر عوارض را مشاهده کردید نصف قرص برای 4 هفته می‌توانید دوز را کمتر هم بکنیدکلوماید هم در داروخانه‌ها یافت می‌شود قیمتی هم نداردقیمتهامتان 10 میلی گرمی هر عدد 180 تومان = 228 عدد که می‌شود 41000 تومانمتان 5 میلی گرمی هر عدد 100 تومان = 440 عدد که می‌شود 44000 تومانتستوسترون آنانتات = 16 عدد حدود 12000 تومان می‌شوددر داروخانه‌ها موجود است ال آرژنین = 20 الی 25 هزار تومانماموت 4 کیلویی = 80 الی 85000 تومانگلوتامین = حدود 30 هزار تومانمکمل‌ها رو هم بهتره که مارک شرکت پویان pnc بخرید که در داروخانه‌ها موجود است برنامه دارویی رو هرچه زودتر داخل یک ورق با دقت ثبت کنید اگر متان دینون 10 میل بگیرید که به صرفه تره هزینه دوره تون می‌شود41000+12000+25000+85000+30000= 193000 تومان جلوگیری از ریزش مو در دوره

هنگامی که صحبت از بدنسازانی می شود که کم مو هستند همه ناخوداگاه فکر می کنند که او یک دوپینگی است اما این طور نیست کچلی یا کم مویی علت های زیادی دارد و این تنها یک علت ان می باشدعلت اینکه این موضوع را انتخاب کردم اهمیت آن در زندگی فردی و اجتماعی و در صحنه مسابقات می باشداما جلوگیری از ریزش مو حتما شما هم دنبال پروتکسان می گردید لازم نیست پول خود را بدون امتحان راه های ارزان تر دور بریزید کافیست شما هم این راه ها را امتحان کنیدسولفات روی از جمله مواردیست که هم نقش مهمی در رشد بدن دارد هم در جلوگیری از ریزش مو روزی یک عدد پس از غذا اگر پس از مصرف آن معده تان اذیت می شود می توانید مقدار داخل کپسول آن را نصف کنید در ضمن با آب فراوان و به صورت مداوم مصرف نشودکمبود ویتامین ها از هر نوعی می تواند باعث ریزش مو شودال آرژنین به نظر من نه تنها برای مو برای همه چی خوبه ازش غافل نشید واقعا یک جادوئه اگرم خواستید با سولفات روی مصرف کنید که اثرشم بیشتر و بهتر میشه تو یه جایی از سایت گفته بودم اما یادم نیست کجا اگه کسی پیدا کرد لینکشو بزاره علت اینکه ننوشتم به خاطر اینه که یه کم ببیشتر از مطالب مفید سایت استفاده کنیدفیناستراید یا همون پروپشیا قبل از مصرف به این توصیه ها توجه کنید فکر نکنم تو بروشورش باشه اگه کلیه های حساسی دارید یا دچار عفونت مجاری ادرار هستید یا هر بیماری که مربوط به مثانه و کلیه و مجاری ادرار می شود از مصرف آن خودداری کنید اگرم ندارید و در حین مصرف احساس سوزش ادرار کردید یا کلیه درد مصرف آن را قطع کنید البته عوارض و توصیه های دیگه تو بروشور هست 5 میلی گرم در روز بیشتر مصرف نکنید تا به عوارض آن دچار نشید از داروخانه ها قابل تهیه استدنبال این شامپو های عصاره دارم نرید تا قطع کنید انگار تا حالا چیزی مصرف نکردید همونجوری میشه عرق سیر و مالش دادن با آن ، با یک پنبه آغشته به عرق سیر پوست سر را مالش دهید بوگیری شدش تو بازار هست از آب پیازم می تونید استفاده کنیدعصاره رزماری و مالش دادن پوست سر( نه موی سر) با آنو………

جوش های حاصل از دوره


برای اینکه از دست این جوش ها راحت شوید راه های زیادی وجود دارد اما به ذکر چند مورد از آن ها اکتفا می کنیم مصرف آنتی اکسیدان ها مثل ویتامین ث ، آب پرتقال ، آب لیمو و…کرم زینک اکسید یا اکسید دوزنگ طبق دستور داخل جعبه مصرف شودصابون گوگرد دار برای شستشوی بدن ( داشتن بدنی عاری از جوش در مسابقات خارج از کشور یک امتیاز محسوب می شود البته در داخل کشور هم از نظر روانی بر تماشاگران و داور تأثیر گذار است)قرص روآکوتان ابتدا شبی یک عدد اگر جواب نگرفتید شبی 2 عدد با دولیوان پر آب عوارض: مشکلات بینایی و ریزش موقتی موی سر افسردگی ، درد معده و شکم ، درد مفاصل جهت کاهش عوارض از مصرف زیاد تر آن خودداری کنید و ویتامین e وc تأثیر آن را افزایش و عوارضش را کمتر می کند در صورت بروز عوارض مصرف آن را به سرعت قطع کنیدنوشیدن آب فراوانمقدار مصرف مواد قندی خود را کاهش دهیدآب زرشک طبیعیآب انار و گلاب صابون سدرشستشوی حوله پس از هر حمام و استفاده از حوله های نرم و آرام کشیدن حوله روی پوستو….امیدوارم بهره کافی برده باشید

یک دوره نمونه استروئیدی


این مطالب به هیچ عنوان جهت ترویج یا توصیه نبوده و فقط جهت آگاهی ورزشکاران عزیز می باشددوره 12 هفته ای وینسترول و تستوسترون سای پیوناتهفته 1 = ……400mlg تستوسترون سای پیونات 3 قرص 5 میلی گرم به فاصله 3 ساعت از هم هر روزفقط یکی از وعده ها را می توانید قبل یا بعد تمرین قرار بدیدتا هفته 4 به همین منوال است فقط در هفته 2 تستوسترون بالکل قطع و از هفته 4 دوباره شروع می شود با همان مقدار تا هفته 4 تا آخر هفتههفته 5 سای پیونات به فاصله 3 روز از هم تزریق می شود یا هفته ای دو بار 200 میلی گرم در 2ml وینسترول هم تا آخر هفته 6 به همان منوال بوده و از ان به بعد روزی 4 عدد به فاصله 2 ساعت از هم تا آخر هفته نهم کلا استروئیدها را از 6 بعد از ظهر به بعد مصرف نکنید که باعث تداخل بیشتر در سطوح هورمونی بدن البته نه فقط هورمون هایی مثل رشد یا تستوسترون بلکه دیگر هورمون ها را هم دچار تداخل می کند بهتره اگه می خواهید بین قبل و بعد تمرین یکی را انتخاب کنید بعد تمرین را انتخاب کنید چرا که هم احتمال آسیب دیدگی کمتره هم بعد تمرین تأثیر بهتری دارداز هفته اول تا هفته دهم هم روزی 25 میلی گرم پروویرون واز هفته 10 به بعدهم 20 میلی گرم در روز نولوادکس یا همان تاموکسیفنسای پیونات را در هفته نهم 200 میلی گرم در هفته کنید تا آخر هفته نهمهفته دهم وینسترول را روزی 3 عدد کنید به فاصله 2 یا 3 ساعت از همروزانه تا اخر دوره به این صورت کلن باترول مصرف کنیداز اولین هفته تا ششمین هفته نصف قرص قبل تمریناز هفته ششم به بعد قرص کامل هفته 10 و 11 و 12 هفته ای یک بار hcg 1500 یا بسته به شرایط 3000 بزنید البته به طور معمول همان 1500 مصرف می شودتوصیه هایی برای کسانی که دوره می روند یا قصد آن را دارنداول از همه اصلا دنبال این داروها نروید چرا که با تمرین و تغذیه و استراحت برنامه ریزی شده بدون عارض به اهدافتون می رسید شما که نمی خواهید چند صد میلیون خرج کنید برید مستر که پس نیازی به این داروها ندارید فقط باید کمی صبور باشید و با اراده دوره های پشت سرهم و پی در پی فقط تنها کاری که برای شما انجام میدهد زیان جبران نشدنی به بدن شماست در عین حال که هیچ تأثیری دیگر بر بدن شما ندارددر دوران کات بر خلاف عقیده عموم مصرف چربی های مفید نه تنها باعث چربی زایی نمی شود بلکه باعث چربی سوزی هم می شود و همچنین برای ترشح هورمون ها نیز ضروری می باشد روزی 3 تا 4 تا قاشق غذاخوری البته نه یک دفعه در وعده های مختلف روغن زیتون مصرف کنیداکثر افراد در دوره های استروئیدی دچار آسیب های کبدی می شوندبه طور خلاصه می توانید از گیاهان زیر برای تقویت کبد خود استفاده کنید توجه کنید نه برای درمانصبح و عصر در هر وعده 2 قاشق چای خوری ریشه شیرین بیان را در اب ولرم خوب حل کرده و بنوشیدانگور برای تقویت کبد بسیار مناسب می باشد حتی در قدیم برای درمان هم از آن استفاده می کردند پس انگور طبیعی نه پاکت های کارخانه ای که ادعا می شود طبیعی است را در رژیم غذایی خود قرار دهید.هرگز از افرادی که در باشگاه ها پرسه می زنند خرید نکنید انها پس از فروش داروهای تقلب خود به سرعت غیب می شوند از دوستان خود هم دارو نخرید به عنوان یک توصیه از افرادی که مکان ثابتی دارند مانند مغازه یا باشگاه و توسط دیگر افراد امتحان خود را پس داده اند خرید کنید با اینکه شناسایی جنس تقلب خیلی مشکل و حتی غیر قابل شناسایی شده اما حتما نحوه شناسایی آن ها را بیاموزید چنانچه در مصرف استروئید یا مکمل ها با علائم ظاهری ناخوشایند مثل تب و لرز یا درد شدید در ناحیه تزریق یا …. مواجه شدید سریعا به پزشک مراجعه کنید و چنانچه اشکال از داروها بود مراتب را به وزارت بهداشت یا پلیس اطلاع دهید چرا که این افراد به راه خود ادامه می دهند و آشنا و غیر آشنا هم نمی شناسندهمیشه در یک دفترچه برنامه مصرفی خود را یادداشت کنیدبه واسطه آنکه استروئید مصرف کرده اید اقدام به استفاده از وزنه هایی سنگین نکنیدبرای محاسبه مقدار مجاز از این فرمول استفاده کنیدوزنه که قبلا استفاده می شده تا 12 تکرار+30درصد70+20%=84این مقدار مقدار نهایی است و حتی در این مقدار هم احتمال آسیب دیدگی هست پس با بی عقلی شرایط آسیب دیدگی برای خود فراهم نکنیدچنانچه به بیماری های روانی دچار هستید این داروها را مصرف نکنید یا اینکه تعادل روانی نداریدمراقب کلیه های خود باشید تنها به صرف اینکه آب زیاد مصرف می کنید خیالتان راحت نباشد کلیه عضو موذی و ساکتی استدر صورتی که در ناحیه ای از بدن خود دچار آسیب دیدگی می شوید اقدام به تزریق استروئید به آن ناحیه نکنید هرگز هنگامی که دچار تورم در ناحیه تزریق می شوید آن را گرم یا باند پیچ نکنید بلکه به سرعت به پزشک مراجعه کنید تا در صورت نیاز تخلیه شوددیده شده افرادی مربی نما در روزنامه ها اقدام به تجویز برنامه هایی می کنند و ادعا می کنند این برنامه طوری طراحی شده که برای تمامی شرایط بدنی و تمامی مراحل و تمامی تیپ های بدنی و تمامی… مناسب بوده و به همین خاطر حتی منت هم سر افراد میگذارند به هیچ وجه از این افراد نه برنامه بگیرید نه از برنامه های آنها استفاده کنید مگر برنامه تمرینی برنامه کامپیوتری می باشد که طوری طراحی شود مثلا هم به درد ویندوز بخوره هم براتون شعر بگه هم ویروس بکشه هم….مربی که از پشت در و دیوار برنامه بده مربی نیست حتی به نظر من عکس شش زاویه ای از بدن هم مانند یک بدن طبیعی و زنده به ما اطلاعات نمی دهدخوب البته بحث در این موارد زیاده کافیه عقل خود را به کار بیندازید تا بهتر تصمیم بگیرید

دوره های علمی مصرف استروئیدها


 


 


 


هفته ———————————— دکادورابولین میلی گرم / هفته

2 ——————————————- 400 میلی گرم 3 ——————————————- 400 میلی گرم 4 ——————————————- 400 میلی گرم 5 ——————————————- 400 میلی گرم 6 ——————————————- 200 میلی گرم

************************************************


هفته ———————————— دکادورابولین میلی گرم / هفته 1 ———————————— 200 میلی گرم 2 ———————————— 200 میلی گرم 3 ———————————— 300 میلی گرم 4 ———————————— 300 میلی گرم 5 ———————————— 400 میلی گرم 6 ———————————— 400 میلی گرم7 ———————————— 400 میلی گرم 8 ———————————— 400 میلی گرم 9 ———————————— 300 میلی گرم 10 ———————————— 300 میلی گرم11 ———————————— 200 میلی گرم12 ———————————— 200 میلی گرمداروهای این دوره 18 تا دکادورابولین 200 میلی گرم **********************************************

هفته ————دکادورابولین میلی گرم / هفته —————- دیانابول میلی گرم / روز1 —————— 300 میلی گرم ————————————– 20 میلی گرم 2 ——————— 300 میلی گرم ————————————– 20 میلی گرم 3 ——————— 400 میلی گرم ————————————– 25 میلی گرم 4 ——————— 400 میلی گرم ————————————- 30 میلی گرم 5 ——————— 400 میلی گرم ————————————- 35 میلی گرم 6 ——————— 300 میلی گرم ———————————– —————– 7 ——————— 200 میلی گرم —————————————————-8 ——————— 100 میلی گرم —————————————————-داروهای این دوره10 تا آمپول دکادورابولین 200 میلی گرمی 182 تا قرص دیانابول 5 میلی گرمی ******************************************

 


 


هفته ———— دکادورابولین ————— دیانابول —————– تستوسترون —————— نولوادکس ————- کلومید 1————— 200 میلی گرم ———– 30 میلی گرم ———— 250 میلی گرم ——————————————2————— 300 میلی گرم ———– 30 میلی گرم ———– 250 میلی -گرم ——————————————3————— 300 میلی گرم ———– 35 میلی گرم ———— 250 میلی گرم ————— 20 میلی گرم ———— 4————— 400 میلی گرم ———– 35 میلی گرم ———— 500 میلی گرم ————— 20 میلی گرم ———— 5————— 400 میلی گرم ———– 40 میلی گرم ———— 500 میلی گرم ————— 20 میلی گرم ————6————— 300 میلی گرم ———– 40 میلی گرم ———— 250 میلی گرم ————— 20 میلی گرم ————7————— 300 میلی گرم —————————————- 250 میلی گرم —————- 20میلی گرم ————-8————— 200 میلی گرم —————————————- 250 میلی گرم ————— 20 میلی گرم ————-9———————————————————————————————————— 20 میلی گرم ———— 50 میلی گرم 10————————————————————————————————————————————— 50 میلی گرم دارو هاي اين دوره 12 تا آمپول دكادورابولين 10 از تستوسترون vials60 تا قرص نولوادكس 300 تا قرص ديانابول 5 ميلي گرمي 20 تا قرص كلوميد ****************************************دوره 8 هفته ای با دکادورابولین و آندریول هفته ————— دکادورابولین میلی گرم / هفته ——————- آندریول کپسول / روز1 ———————- 200 میلی گرم ——————————–2 ———————- 300 میلی گرم ——————————–3 ———————- 300 میلی گرم ——————————— 4 کپسول 4———————– 400 میلی گرم ——————————— 4 کپسول 5 ———————- 400 میلی گرم ——————————— 6 کپسول 6 ———————- 300 میلی گرم ——————————— 6 کپسول 7 ———————- 300 میلی گرم ——————————— 6 کپسول 8 ———————- 200 میلی گرم ——————————— 6 کپسول دارو های این دوره 12 تا آمپول 200 میلی گرمی دکادورابولین 240 تا کپسول ( 4 بوتلس ) آندریول

 20 کیلو حجم عضلانی برای مبتدی‌ها


طريقه مصرف پریموبولان

طريقه مصرف پریموبولان

9
پیشنهاد شده برای شما :
0 حامد عکس نوامبر 7, 2018
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *