شماره تماس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

شماره تماس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی

شماره تماس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

شماره تماس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

جالب ترین مطالب از بهترین سایت های خبری, تفریحی, گردشگری, سلامتی, آشپزی… ایرانی Iranian Infotainment

توسط
Mehdi Amiri مدیر سایت
·
منتشر شده 12. مارس 2017
· بروزرسانی شده 3. فوریه 2019

 

شماره تماس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1358باظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 220 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی٬ مسمومیت ٬ سوختگی ٬ ICU

بیمارستان امام علی (ع)

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1378 باظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ قلب کودکان ٬ ICU ٬ CCU ٬ Post CCU

بیمارستان چهارمین شهید محراب

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1367 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 95 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ پیوند اعضا ٬ اورژانس

بیمارستان دکتر بهشی

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1337 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 93 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ جراحی قلب ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان دکتر پرندیان

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1345باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1355 باظرفیت 90 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ ICU

بیمارستان سجاد

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1356باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق وبینی

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1354 باظرفیت 85 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 85 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: عفونی

بیمارستان شهدا

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1361باظرفیت 205 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 202 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژ ی٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان شهید فهمیده

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1352 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 213 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ انکولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ICU

بیمارستان فارابی

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1360 باظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 187 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: روانپزشکی ٬ نرولوژی ٬ اورژانس

بیمارستان معتضدی

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1335 باظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 190 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان وزایمان ٬ نوزادان

بیمارستان مهدیه

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1353باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 64 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان اسلام آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1314 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، روانپزشکی ، پوست ، قلب ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، Post CCU ، CCU

بیمارستان قدس پاوه

این بیمارستان در شهرستان پاوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 54 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان شهداء

این بیمارستان در شهرستان سر پل ذهاب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سنقر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 65 ، تأسیس ، و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان معاون

شماره تماس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

این بیمارستان در شهرستان صحنه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1328 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 29 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان دکتر چمران

این بیمارستان در شهرستان کنگاور واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان گیلانغرب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 18 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

http://salamat-bashid.persianblog.ir/

 

برچسب‌ها: DoctorsHospitalsiranKermanshahآدرساطلاعاتبیمارستانپارس نیوزپزشکتخصصدارودرماندرمانگاهدکترشرحشماره تلفنعملکلینیکلازممداوامفیدنیازمندینیازمندیهای کرمانشاه


14. مارس 2017

 توسط
Mehdi Amiri مدیر سایت
· Published 14. مارس 2017


15. جولای 2017

 توسط
Mehdi Amiri مدیر سایت
· Published 15. جولای 2017


8. دسامبر 2017

 توسط
Mehdi Amiri مدیر سایت
· Published 8. دسامبر 2017
· Last modified 28. دسامبر 2017

با سلام واقعا متاسف شدم ازسرویس جوابدهی تلفنی بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی یعنی یه بیمارستان در یه استان انقدر بی نظم خدا به داد مریضها برسه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

دنبال کنید:


علت شوره سر و درمان آن به روش های کاملا طبیعی

یک برنامه کامل برای مراقبت از پوست خشک + تغذیه

شما هم کمبود ویتامین D3 دارید؟

آموزش طرز تهیه کوفته سیب زمینی با ویدیو فیلم از سایت نوش جان

آموزش طرز تهیه کوکوی سیب زمینی شیکم پر بسیار خوشمزه و زیبا با خاله سیما

طرز تهیه نرگسی خوشمزه و سرشار از آهن

بهترین روش سرخ کردن ماهی

آموزش طرز تهیه شیرینی نخودچی مامان تی وی

گرونترین هندوانه های دنیا!

ایران بود, درجا هر دو رو میکشتن راحت!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

var sc_project=10554743;
var sc_invisible=0;
var sc_security=”b13259be”;
var scJsHost = ((“https:” == document.location.protocol) ?
“https://secure.” : “http://www.”);
document.write(“”);

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: “ca-pub-5335703584961219”,
enable_page_level_ads: true
});

بیشتر

آخرین و دقیق ترین نرخ ارز آزاد در بازار ایران nerkhe arz Iran

آموزش طرز تهیه کوفته سیب زمینی با ویدیو فیلم از سایت نوش جان

11 فوریه, 2019

آموزش طرز تهیه کوکوی سیب زمینی شیکم پر بسیار خوشمزه و زیبا با خاله سیما

11 فوریه, 2019

طرز تهیه نرگسی خوشمزه و سرشار از آهن

11 فوریه, 2019

بهترین روش سرخ کردن ماهی

11 فوریه, 2019

آموزش طرز تهیه شیرینی نخودچی مامان تی وی

11 فوریه, 2019

علت شوره سر و درمان آن به روش های کاملا طبیعی

11 فوریه, 2019

یک برنامه کامل برای مراقبت از پوست خشک + تغذیه

11 فوریه, 2019

شما هم کمبود ویتامین D3 دارید؟

11 فوریه, 2019

عوارض کمبود کلسیم در بارداری

8 فوریه, 2019

۹ بیماری ناخن که باید جدی گرفته شود

8 فوریه, 2019

(sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({
id : “520872”,
domain : “n.ads1-adnow.com”
});

هر گونه استفاده از مطالب این سایت, فقط با ذکر منبع آزاد میباشد.

نیرو گرفته از  – طراحی شده با قالب هیومن

دکتر بهنام رضا مخصوصی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کلینیک مرکز شامل بخش های چشم پزشکی، گوش حلق و بینی، داخلی، جراحی، زنان، قلب، پوست و همچنین بخش های پاراکلینیک شامل سونوگرافی چشم، عکس چشم، تست ورزش، اکو، تعیین لنزهای طبی، لیزرهای چشمی و لیزیک است.او گفت: این کلینیک همه روزه از ساعت 8 صبح تا 8 شب فعال و آماده ارائه خدمات به مردم است. مدیرعامل مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) در ادامه اظهار داشت: با راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی مردم استان می توانند به سامانه ی nobat.kums.ac.ir مراجعه کنند و نوبت بگیرند. مخصوصی با اشاره به اینکه درخواست هایی که در سامانه ثبت می شود به صورت آنلاین و روزانه توسط پرسنل کلینیک بررسی می شود، افزود: بلافاصله پس از نوبت دهی در سامانه به فرد درخواست کننده پیامک ارسال می شود و تاریخ و زمان دقیق مراجعه به او اعلام می شود.وی تصریح کرد که چنانچه پس از نوبت دهی مشخص شود در تاریخ موردنظر پزشک نمی آید از طریق پیامک دوباره به فرد اطلاع رسانی می شود.بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه با مساحت 32 هزار و 500 متر مربع، زیربنای 12 هزار متر، 220 تخت مصوب و 224 تخت فعال، شامل بخش های چشم، گوش و حلق و بینی، سوختگی، داخلی، مسمومیت، آزمایشگاه، رادیولوژی، دیالیز، عفونی، اتاق های عمل، کلینیک و آی سی یو است.استان 2 میلیون نفری کرمانشاه در مجموع 17 بیمارستان دولتی دارد که از این تعداد هفت بیمارستان در کلانشهر یک میلیون نفری کرمانشاه و مابقی در شهرستان ها واقع شده است.3033/8066

اجتماعي

سامانه نوبت دهي

بيمارستان امام خميني

كرمانشاه

شماره تماس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

ارتباط با سردبیر [email protected]

تماس بی واسطه با مسئولین

بالای صفحه

خبر گزاری جمهوری اسلامی       پست الکترونیک : [email protected]

© کلیه حقوق این سایت متعلق به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است. 


 


 


 

شماره تماس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه


 


 


 


 


 

شماره تماس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

شماره تماس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

10

پیشنهاد شده برای شما :
0 مینو رعیتی فواید،علائم،خواص آگوست 4, 2018
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *